งานที่ตรวจพบ - 1 งาน
วิศวกรโรงงาน1อัตรา
บริษัท พัฒนาการตลาดปลาป่น จำกัด
   รหัสงาน : CTA620300400001
   เงินเดือน : เงินเดือนตามข้อตกลง
   ตำแหน่งที่เปิดรับ : วิศวกร/ช่างเทคนิค
   จังหวัดที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสงคราม
   เว็บไซต์ :

รายละเอียดของงาน

 • ควบคุมการผลิต, ควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ
 • จัดทำ / ทบทวนระเบียบปฏิบัติของหน่วยงานต่าง ๆ และเอกสารสนับสนุนการปฏิบัติงาน เช่น ขั้นตอนการทำงาน วิธีการทำงาน แผนการ ตรวจสอบ แบบฟอร์มในการทำงาน คู่มือต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบคุณภาพ เช่น GMP/HACCP ให้พร้อมรับการตรวจประเมินตลอดเวลา
 • วางแผนและเป็นผู้นำการตรวจติดตามคุณภาพภายใน และตรวจรับ Audit จากหน่วยงานภายนอกให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี
 • วิเคราะห์รายการแก้ไขและป้องกัน เพื่อนำพัฒนาและปรับปรุงระบบคุณภาพของบริษัท
 • ให้คำปรึกษาด้านระบบคุณภาพแก่หน่วยงานต่าง ๆ ภายในองค์กร

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย  อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป  สาขาวิศวกรโรงงาน
 • มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
 • มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ ใช้งานโปรแกรม Microsoft Office ได้
 • มีภาวะผู้นำ  ความกระตือรือร้น  ขยันอดทน  ซื่อสัตย์  พร้อมที่จะพัฒนาตนเองเสมอ
 • มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบคุณภาพ เป็น Internal Auditor ที่เกี่ยวข้องกับระบบ GMP, HACCP อย่างน้อย 2 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สถานที่ปฏิบัติงาน

 • ประจำ วันจันทร์ – วันเสาร์ ที่โรงงาน บริษัท พัฒนาการตลาดปลาป่น จ.สมุทรสงคราม

เงินเดือน

ขึ้นอยู่กับความรู้ ประสบการณ์และความสามารถ

 

สนใจติดต่อสมัครงานได้ที่

77/127 อาคารสินสาธรทาวเวอร์ ชั้น 30  ถนนกรุงธนบุรี  แขวงคลองต้นไทร  เขตคลองสาน กทม. 10600

โทร. 02-4400958-60