งานที่ตรวจพบ - 9 งาน
รับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
   รหัสงาน : CTA640701000001
   เงินเดือน : เงินเดือนตามข้อตกลง
   ตำแหน่งที่เปิดรับ : ผู้บริหาร
   จังหวัดที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
   เว็บไซต์ : www.fio.co.th

มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการองค์กรในภาครัฐหรือเอกชนตามข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้

(1) กรณีที่เป็นหรือเคยเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ ต้องดำรงตำแหน่งบริหารไม่ต่ำกว่ารองผู้บริหารระดับสูงสุด  

(2) กรณีที่เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารจากหน่วยงานภาคเอกชน ต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับรองผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานที่มีรายได้ไม่ต่ำกว่า 1,800 ล้านบาทต่อปี โดยมีงบการเงินหรือรายงานประจำปี (Annual Report) ในขณะดำรงตำแหน่งไปแสดง ทั้งนี้ งบการเงินหรือรายงานประจำปีต้องรับรองโดย        ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน

(3) กรณีที่เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการพลเรือนหรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ ต้องดำรงตำแหน่งบริหารไม่ต่ำกว่ารองอธิบดีหรือตำแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่น

รับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ อ.อ.ป.

ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 - วันที่ 29 กรกฎาคม 2564

สอบถามรายละเอียด ขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครได้ที่

สำนักบริหารกลาง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  เลขที่ 76 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ 10100

โทร. 0 2282 4617  ระหว่างเวลา 08.30 น. - 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) หรือดาวน์โหลดที่ www.fio.co.th

รายละเอียด : http://www.fio.co.th/fioWebdoc64/j640709-info.pdf

ใบสมัคร : http://www.fio.co.th/fioWebdoc64/j640709-app.pdf