ข้อสอบวัดความรู้ทั่วไป แนวข้อสอบราชการ ชุดที่ 2 8/2559

รายละเอียด    ข้อสอบทั่วไป เป็นข้อสอบที่สามารถพบเจอได้ทั่วไปสำหรับการสมัครเป็นข้อสอบที่ควรเตรียมตัวให้ดีๆ เฉพาะเหมือนจะเป็นงานหมูๆ สำหรับนักทำข้อสอบแต่ สำหรับหน่วยงานเอกชนบ้างที่แล้วมั้งจะมี นักออกข้อสอบมืออาชีพหรือมีการจ้างทำข้อสอบโดยเลยที่เดียว

โปรดอ่าน    * ข้อสอบชุดนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้บุคคลทั่วไปสามารถทำข้อสอบเสมือนจริงได้ในระบบออนไลน์ โดยไม่มีเงื่อนไขหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น เราหวังแค่ว่าผู้ที่กำลังหางาน ทั้งในหน่วยงานราชการหรือเอกชนก็ตาม จะสามารถนำความรู้ที่ได้จากการทดลองทำข้อสอบ ไปใช้ในการสอบสำหรับเข้าทำงานจริง และเราขอขอบคุณทุกท่านที่ได้มาใช้บริการเว็บไซต์ JOBMONO.COM ของเราไว้ใน ณ ที่นี้ สามารถให้คำแนะนำหรือให้กำลังใจเราได้ที่ Facebook Fan Page

1. รัฐมนตรีถูก……ไปสอบสวน

2. การประชุมวันนี้ดูท่าทาง……..เป็นพิเศษ สมาชิกมาประชุมอย่าง……..

3. ด้วยเหตุนี้จึงมีการยกร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งมหาวิทยาลัยเอกชนขึ้น มี…….ให้เอกชนตั้งสถานศึกษาระดับมหาวิทยาลัยได้ใน……ของรัฐบาล

4. ………เศรษฐกิจตกต่ามีอยู่ทั่วโลก

5. ที่นั่ง……….ออกแบบได้อย่าง……..

6. ความผิดหวังที่ได้…….บ้าง ทาให้ชีวิตมี……ยิ่งขึ้น

7. จงเรียงข้อความต่อไปนี้ให้ต่อเนื่องกันอย่างถูกต้อง

1. อนุชนที่กาลังเกิดมาควรรู้ซึ้งถึงความเป็นมนุษย์
2. เลขาธิการสหประชาติได้กล่าวว่า
3. ทุกประเทศจะต้องรับรู้สิทธิ
4. เพื่อการสร้างสรรค์และความก้าวหน้า
5. และสนองความต้องการเป็นพิเศษให้แก่เด็ก

8. ข้อใดทำให้เกิดอารมณ์

9. ข้อใดใช้คากำกวม

10. ข้อใดใช้ถ้อยคาผิดหลักภาษา

11. ข้อใดใช้ลักษณะนามเหมือนกันหมดทุกคำ

12. ข้อใดมีความหมายแสดงความเสียเปรียบ

13. เขาพูดอยู่นานแต่ฟังไม่ได้ว่าใจความคืออะไร ช่างเหมือน…….

14. ถ้าโต้เถียงกับคนพาลเหมือนกับ

15. ผู้หญิง : สวย → ผัก : ?